Contact | Colofon | Disclaimer
 
 

Ruimtelijke omgeving

De leefbaarheid van Rhenoy wordt ook vergroot door de buitenruimte leefbaar te houden. Als Lingedorp hebben we mooie karakteristieke elementen in het dorp die we graag willen behouden. Denk aan bepaalde gebouwen, groen en een schone leefomgeving. Een aantrekkelijk dorp is goed voor de inwoners en bezoekers. De inwoners van Rhenoy hebben aangegeven dat zij dit belangrijke elementen vinden.

Klompenpad

Met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn gesprekken gestart om te komen tot een zogenaamd “klompenpad”. Dit zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren vooral over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes hoopt Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie. Door een deel van het klompenpad te combineren met een veilige schoolroute versterken beide elementen elkaar. Een volledig klompenpad met als vertrekpunt Rhenoy is op zijn beurt weer een extra ‘attractie’ in ons dorp (recreatie/toerisme) én eventueel te koppelen aan de cultuureducatie van school (het eventueel i.s.m. landeigenaren bijhouden/onderhouden van het gedeelte tussen school en dorp).

Een werkgroep is met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente aan de slag gegaan om te onderzoeken of en op welke manier een dergelijke route haalbaar is. Vanuit het dorp bestaat sterk de wens een dergelijke route, indien haalbaar, te realiseren.

Hoogstamfruit

Rhenoy is de poort van de Betuwe, ons dorpshuis heet daarom niet voor niets de Betuwe Poort. Daarbij hoort hoogstamfruit. Voordat de provinciale weg werd aangelegd werd Rhenoy ook omringd door partijen fruitbomen. We willen op meer plekken dergelijke bomen terugbrengen in het dorpsgezicht en straatbeeld. In de omgeving worden door veel particulieren fruitbomen gekapt omdat de subsidie gestopt is en daardoor de kosten van het onderhoud te hoog worden. Echter, de gemeente haakt aan bij het Steunpunt Hoogstamfruit voor het opknappen van oude boomgaarden van particulieren. Via deze regeling kan wellicht de oude boomgaard voorin het dorp verder worden opgeknapt door het (deels) bekostigen van de aanschaf van nieuwe hoogstamfruitbomen en tips over onderhoud e.d.

Langs de Breezij zijn bomen gekapt en deels wilgen geplaatst. Op andere plekken in het dorp zal bekeken moeten worden of we hoogstamfruit kunnen planten. Aan de rand van het dorp, rondom de vrachtwagenparkeerplaats bij het dorpshuis, zijn recentelijk bomen gekapt. Op deze gemeentegrond zouden we heel goed deze nieuwe aanplant kunnen realiseren. Hier en op andere beeldbepalende locaties in Rhenoy zal een strook van 3 meter gemeentegrond noodzakelijk zijn of medewerking van aanpalende perceeleigenaren, zoals bij het herinneringshuis De Einder en de boomgaard rechts bij het binnenrijden van Rhenoy vanaf de provinciale weg. Een idee is geopperd om bomen te planten die wel bloesem hebben maar geen fruit, zodat ze geen overlast veroorzaken door vallend fruit.

Het planten van bomen in dijklichamen is moeilijk door regels van het Waterschap (Keur). Zij zullen daarvoor altijd eerst toestemming moeten geven. Daarom concentreren we ons eerst op die locaties waar deze beperking niet geld, alvorens de dijk aan bod zou kunnen komen. Ook zal het onderhoud van deze bomen ingeregeld moeten worden.

Gras en perken

We willen de entree van Rhenoy vanaf de provinciale weg fleuriger maken. Daartoe wordt het grasveldje op het middelste stuk van de Druppel aan het begin van ons dorp gedeeltelijk open gevreesd en ingezaaid met een wildbloemenmengsel. De rand wordt dan wel regelmatig gemaaid i.v.m. verkeersveiligheid, terwijl het middelste deel slechts 2 maal per jaar wordt gemaaid. Hierdoor ontstaat een fleurige entree van ons dorp.

Langs de Rhenoyseweg hebben de lage struiken inmiddels plaats gemaakt voor gras. Dit heeft als voordeel dat zwerfvuil minder makkelijk blijft haken en zo het straatbeeld blijft ontsieren. Daarnaast is het voor de gemeente goedkoper in onderhoud. De grasmaaiers rijden er toch langs, waardoor het maaien nauwelijks tot extra kosten leidt. Dat gebeurt 24 keer per jaar. Voor de strook aan de Dorpsstraat onder de leibomen tussen de Rhenoyseweg en de Wethouder Van Gamerenstraat bevinden zich aan één kant ook nog deze struiken. Bekeken wordt of hier ook gras kan worden gezaaid. Als het daarvoor te smal is, wordt gekeken naar waardplanten. Deze fleurige beplanting heeft als bijkomend voordeel dat bijenvolken er voedsel vinden na de bloesemtijd. Dit heeft een positief effect op de fruitteelt.

De hortensia’s bij de schapenwei worden eens in de drie jaar gesnoeid. We mogen dat zelf vaker doen om het een meer verzorgde uitstraling te geven mits we dat afstemmen met de gemeente. Zij zorgen dan voor afvoer van het snoeiafval.

Overig Dorpsaanzicht

Inwoners van Rhenoy kunnen zelf ook hun erf en tuin verbeteren met subsidie uit het Landschaps Ontwikkelings Plan. Er is ruimte voor subsidie als dat op eigen grond gebeurt (particulieren);

Om bijen te helpen overleven zijn waardplanten heel nuttig. Vanuit de actie “De bij hoort erbij!” wordt particulieren subsidie geboden indien men minimaal 9m2 met specifieke planten en bloemen wil beplanten. Deze worden tegen gereduceerde tarieven (50%) aangeboden.

Het opknappen van grienden langs de Breezij is nodig. Deze griendbossage is eigendom van het dorp (stichting van het Stegegeld). We dienen deze zelf te onderhouden en zijn zelfs aansprakelijk voor gevolgen van slecht onderhoud. Cofinanciering is mogelijk voor materiaal, instructies, etc. In overleg met de beherende stichting willen we bekijken of we tot een grote opruimactie kunnen komen om de grienden te snoeien.

Het vernieuwen van straatverlichting (zie ook plan Elings[1]) is te kostbaar. De gemeente heeft aangegeven dat het schilderen van de lantaarnpalen wellicht een alternatief is, al hangen daar ook kosten aan. De vraag is gesteld of er lantaarnpalen zijn die we niet meer willen hebben. Door ze uit te schakelen wordt stroom bespaard en krijgen nachtvogels hun natuurlijke omgeving terug. Nadeel is dat het negatieve gevolgen kan hebben voor de sociale- en verkeersveiligheid.


[1] Plan uit 2004 van Landschapsarchitectenbureau Elings Landschap BV , via internet: http://bit.ly/ZZBNXe