Privacyverklaring Vereniging Doprsbelangen Rhenoy

De Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy (hierna: V.D.R.) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De V.D.R. vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De V.D.R. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u lid wordt van onze vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt in verband met onze activiteiten. De V.D.R. raadpleegt uw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten van de vereniging.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • rekeningnummer (indien gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso)

De V.D.R. behoudt het recht om haar gegevens te worden met behulp van een administratie systeem van derden. De V.D.R. zal in dit geval een verwerkingsovereenkomst met de aanbieder van dit programma sluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De V.D.R. verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vdr@rhenoy.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken
De V.D.R. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het beheren van uw lidmaatschap
 • het kunnen afhandelen van betalingen
 • het versturen van informatie en updates over onze activiteiten
 • het kunnen meedoen aan door ons georganiseerde activiteiten
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
De V.D.R. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van de V.D.R.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
De V.D.R. zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De V.D.R. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De V.D.R. bewaart persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Na beëindigen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens uiterlijk na één jaar verwijderd, de financiële administratie wordt maximaal zeven jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht de V.D.R. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De V.D.R. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over ons privacy beleid en het belang van het beschermen van privacygegevens.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via vdr@rhenoy.info.

Wijziging van het privacy beleid
De V.D.R. houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
De V.D.R. is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 40156697 en gevestigd aan de Hooge Veld 26 te 4152 DB Rhenoy.

De secretaris is de functionaris gegevensbescherming van de V.D.R. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de V.D.R. wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie met onze secretaris. Hij/zij is de functionaris gegevensbescherming van de V.D.R. en te bereiken via vdr@rhenoy.info.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.