Stegegeld

De STEEG is een stuk grond gelegen langs de Breezij in Rhenoy en behoort aan de Dorpsgoederen. Vroeger reikend tot een eind over de spoorlijn en ook nog wat aan de Acquoyse kant. Toen 24 ha. groot, thans na de ruilverkaveling en verkoop 17 ha. groot. Een rijke, kinderloze vrouw, die deze landerijen in bezit had, heeft bij haar overlijden haar landgoed, de Steeg genaamd, nagelaten aan een stichting. In 1806 is een nieuw reglement voor het beheer van “de steeg” opgesteld.
Jaarlijks wordt begin mei de winst van het verhuren en verpachten, zoals hierboven beschreven aan ‘echte’ Rhenoysen uitbetaald. Men behoort volgens het reglement pas tot de echte Rhenoysen als men er geboren is, 15 jaar permanent gewoond heeft of nadat men er geboren, verhuisd en daarna weer teruggekomen is en er weer een jaar gewoond heeft.